YoutubeFacebookLinkedinTwitter

homojen

Embress_life-1

ee_prog_banner

bf_prog_banner

tr_prog_banner

gv_prog_banner

gsa_prog_banner

 

single_banner_rliangyoutx

liangyou_02

title


   

2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

2017

藉傳媒 傳基督 到地極

一、二月刊第117期

 

   

 
 
 
   
 
117 0
 

耶穌基督在約翰福音4:35教導門徒說:『你們豈不說“到收割的時候還有四個月”嗎?我告訴你們,舉目向田觀看,莊稼已經熟了(原文作發白),可以收割了。』祂用了特別反問的語氣。我們可以對照馬太福音5章21-48節的登山寶訓中一連串『你們聽見有話說』,『只是我告訴你們』,兩者語法相當接近。耶穌特別強調『你們豈不說』的想法是錯誤的,『我告訴你們』的才是正確的...

  

主僕案前全文